Kralja Milutina 28, Krusevac , Srbija
Veleprodaja vetus promet

Uslovi korišćenja web sajta

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja web sajta, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka Vaša poseta ovom web sajtu, kupovina ili bilo koja druga aktivnost, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u potpunosti.

1. Opšte odredbe
“Vetus promet“ d.o.o polaže autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programski kod), kao i na većinu postavljenih fotografija. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ovog web sajta, bez pismene dozvole vlasnika ili proizvođača ove web prodavnice (ATEC Technologies), smatra se kršenjem autorskih prava i kao takvo podložno je tužbi.
“Vetus promet“ d.o.o u svakom trenutku nastoji da Vam prikaže i opiše sve proizvode što preciznije, ali ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi sa: bojom proizvoda, postavljenom fotografijom ili zalihama na stanju, u svakom trenutku precizni.

2. Odredbe vezane za korišćenje usluga web prodavnice
Ovim odredbama korišćenja web prodavnice “Vetus promet“ d.o.o (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuju se uslovi pod kojima se ostvaruje pravo na kupovinu i plaćanje proizvoda i usluga iz ponude preduzeća “Vetus promet“ d.o.o putem web prodavnice.
Web prodavnica omogućava punoletnim fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu: Korisnici) izbor proizvoda/artikala, uvid u cenu i karakteristike istih kao i online kupovinu.
2.1 Registracija korisnika
Korisnik se registracijom i kreiranjem naloga prijavljuje za korišćenje web prodavnice i ostvaruje pravo da putem web prodavnice vrši online kupovinu proizvoda / usluga.
Korisnik je u postupku kreiranja naloga i prilikom svakog kasnijeg unošenja podataka u obavezi da unese tačne i potpune osnovne lične podatke, a u vezi sa tim podacima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, daje izričitu saglasnost “Vetus promet“ d.o.o da iste obrađuje i čuva za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa proizvodima/ uslugama naručenim putem web prodavnice ili njegovih na zakonu zasnovanih obaveza, naplate potraživanja, razvoja njegovih usluga i sprečavanja potencijalnih zloupotreba.
“Vetus promet“ d.o.o će, u skladu sa važećim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenoj kupovini. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom i nad njima se primenjuje Politika privatnosti ličnih podataka (više detalja pročitajte na stranici Politika privatnosti).
Podaci o korisniku koje korisnik dostavi “Vetus promet“ d.o.o neće biti korišćeni u cilju dostave reklamnih obaveštenja, osim ukoliko korisnik za to prethodno ne da izričitu saglasnost.
2.2 Cene proizvoda
Cene proizvoda/ usluga su izražene u dinarima i iskazane su u bruto iznosu (sa svim pripadajućim porezima), za većinu proizvoda na sajtu, ukoliko nije drugačije naglašeno.
“Vetus promet“ d.o.o može promeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja.
Dostava proizvoda/ usluga kupljenih putem web prodavnice, a u iznosu preko 2.000 dinara na adresu Korisnika vrši se o trošku “Vetus promet“ d.o.o. Sve naručene proizvode ispod 2.000 dinara, šalju se kurirskom službom a troškovi isporuke padaju na teret kupaca. Cene isporuke možete videti ovde.

2.3 Način plaćanja
Plaćanje proizvoda/ usluga može se izvršiti pouzećem ili uplatom na račun (pravna lica) “Vetus promet“ d.o.o, s tim da u slučaju plaćanja naručenih proizvoda/ usluga pouzećem, Korisnik vrši uplatu porudžbine kurirskoj službi, prilikom preuzimanja paketa.

2.4 Pravo kupca/potrošača na „odustanak od ugovora/kupovine“
Kupac/ potrošač po Zakonu o zaštiti potrošača ima rok od 14 dana od preuzimanja robe da se predomisli i odustane od kupovine a da pritom ne mora ni da odgovori zašto. Kupac/ potrošač robu može da vratiti samo UZ FISKALNI RAČUN i napisan razlog vraćanja (predomislio se, ne odgovara, neispravno primljeno ili bez ikakvog komentara ukoliko ne želi da komentariše razlog vraćanja). Ako kupac/potrošač u navedenom roku ne želi da zadrži robu, može da izjavi odustanak bez negativnih posledica, odnosno samo uz pokrivanje troškova vraćanja/transporta robe.

Kupac/ potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim ako se trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio kupca/potrošača da je sam kupac/potrošač u obavezi da ih plati. Trgovac nije odgovoran za oštećenja nastala usled neadekvatnog pakovanja robe i oštećenja u transportu robe (prilikom vraćanja) do mesta kupovine, tu odgovornost snosi sam kupac/potrošač.

Kupac/ potrošač je u obavezi da robu vrati u originalnoj ambalaži uz obavezan fiskalni račun, a preporuka je da se napravi kopija fiskalnog računa i prateće dokumentacije. Kupac/ potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Trgovac (“Vetus promet“ d.o.o) je u tom slučaju dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Osim toga, trgovac mora da mu, bilo elektronskom poštom ili na kućnu adresu, dostavi i obrazac za odustanak, a dužan je i da mu objasni svu proceduru.

Pravilnik o obliku i sadržini obrasca, kao i sam obrazac možete pogledati i preuzeti sa sajta Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, sa sektora za zaštitu potrošača.

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora/kupovine u slučaju:

• pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena, ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
• isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
• isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
• isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite osetljivih informacija (serijskih brojeva, aktivacionih kodova), zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.

2.5 Servis i reklamacija robe
Reklamacija robe se vrši u objektu prodavca na mestu obeleženom za prijem reklamacija. U slučaju da potrošač reklamira artikal nakon isteka 14 dana od preuzimanja robe (zakonskog roka za odustanak od kupovine), zbog nedostatka ili kvara, kupac se upućuje na redovnu proceduru RMA (da artikal sam odnese u ovlašćeni servis naveden na garantnom listu ili da artikal donese u “Vetus promet“ d.o.o). U slučaju reklamacije robe, prodavac mora da odgovori za najviše 8 dana, a onda ima dodatnih 30 dana za rešavanje reklamacije.

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe po ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na sledeće načine:

• Usmeno na adresi U. Tanta 5/26, Kruševac, Srbija
• Telefonom na broj 037/34 57 589
• Elektronskim putem, na elektronsku (email) adresu vetuspromet@gmail.com
• Pisanim putem, na adresu U. Tanta 5/26, Kruševac, Srbija
odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i dr.).

Ukoliko potrošač šalje robu na reklamaciju kurirskom službom, u obavezi je da robu adekvatno i bezbedno upakuje za slanje ako je moguće u originalnoj ambalaži. Trgovac nije odgovoran za oštećenja nastala usled neadekvatnog pakovanja robe i oštećenja u transportu robe (prilikom vraćanja) do mesta reklamacije, tu odgovornost snosi sam kupac/potrošač.

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52, 54. i 81. ovog zakona, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru kupcu, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru (Član 50. stav 1. Zakona o zaštiti potrošača). Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model.

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe (Član 51. stav 1. Zakona o zaštiti potrošača) ako je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača (Član 53. stav 1. Zakona o zaštiti potrošača). Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

2.6 Dostava
Dostava naručenih proizvoda/ usluga putem web prodavnice vrši se na adresu Korisnika koju je Korisnik naveo prilikom prijavljivanja. Dostava je moguća isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Po evidentiranju naručenih proizvoda/ usluga, vrši se provera podataka za koje trgovac (“Vetus promet“ d.o.o) smatra da su potrebni, poštujući pozitivnopravne propise, i to putem provere kroz bazu podataka ovlašćenih službi “Vetus promet“ d.o.o ili pozivanjem Korisnika, a sve u cilju provere ispunjenosti uslova za izvršenje kupovine. Po izvršenoj proveri podataka i evidentiranju porudžbine, “Vetus promet“ d.o.o dostavlja Korisniku potvrdu o mogućnosti kupovine proizvoda/ usluga, nakon čega se naručeni proizvod/ usluga isporučuje Korisniku u roku od dva radna dana.

“Vetus promet“ d.o.o će kontaktirati Korisnika na dostavljeni kontakt telefon i/ili e-mail adresu, proveriti tačnost adrese na koju je pokušana isporuka i ponoviti postupak isporuke.

Ukoliko Vam je pošiljka stigla oštećena, neophodno je da u roku od 24 sata kontaktirate kurirsku službu koja je isporučila paket, kako bi napravili zapisnik.

Ukoliko je roba stigla neoštećena, ali je neispravna, kontaktirajte naš servis kako bismo utvrdili dalje korake u rešavanju problema.

2.7 Izjava o odricanju o odgovornosti
“Vetus promet“ d.o.o maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu www.kucnahemija-kozmetika.com budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti tačne.

Dostupnost proizvoda prikazanih na internet stranici može se razlikovati od realnog stanja zaliha u našim maloprodajnim objektima. Tačno stanje zaliha tj. dostupnost se može utvrditi slanjem upita na mail vetuspromet@gmail.com, popunjavanjem forme za upit o proizvodu na svakoj strani sa proizvodima, pozivanjem na broj telefona 037/34 57 589 ili posetom maloprodajnog objekata i proverom na licu mesta.

3. Linkovi ka drugim web lokacijama
Svi linkovi na ovom web sajtu ka drugim lokacijama (web sajtovima), kao što je npr. web sajt proizvođača ili brenda, su postavljeni isključivo da bi vam olakšali rad i pružili što detaljnije i kvalitetnije informacije. Korišćenjem ovih linkova, napustićete ovaj web sajt i pristupiti drugom web sajtu na kome važe drugi uslovi korišćenja. “Vetus promet“ d.o.o nije u mogućnosti da pregleda i proveri sve te lokacije, i ne može ni na koji način da utiče na njihov sadržaj, funkcionalnost i bezbednost. Ukoliko odlučite da pristupite nekoj od Web lokacija, čije su web adrese postavljena na ovom web sajtu, to radite isključivo na sopstvenu odgovornost.

4. Promene uslova korišćenja
“Vetus promet“ d.o.o može promeniti ove Uslove korišćenja bilo kada, ažuriranjem ili izmenom ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova mogu se zameniti izričito navedenim pravnim obaveštenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.

Scroll